Avís Legal

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altres normes d'aplicació legal, s'informa als usuaris del portal de les dades d'informació general següents:

La societat Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. amb CIF B-66082629, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 37153, foli 143 i full M-663089, domiciliada a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, és titular de la llicència d'explotació del domini http://www.servihabitat.com/. Aquesta societat presta a diferents societats, algunes d'elles del grup La Caixa, determinats serveis de gestió immobiliària com són l'administració, gestió, explotació i comercialització, en venda o arrendament, a excepció de l'arrendament financer, de tota classe de béns immobles propis o de tercers, en els termes més amplis i a través de qualsevol mitjà, incloent el canal d'Internet, mitjançant la gestió i explotació de pàgines web; també l'adquisició, tinença i alienació de tota classe de béns immobles.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no és titular de cap dels immobles que es comercialitzen en aquest portal. Els propietaris dels immobles que li han confiat la comercialització dels seus immobles són tant societats del grup La Caixa com altres que no ho són.

L'accés al portal servihabitat.com i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions que es preveuen en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis que s'ofereixen des d'aquest portal.

Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d'informació comercial, i a través del portal no es pot fer cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves. Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

D'igual forma, ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat que es requereix, segons la naturalesa de les dades personals que es tractin i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar-ne, en tant que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Quan es demani emplenar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'ha d'informar el client o l'usuari del destinatari d'aquesta informació facilitada a través del portal, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel-lació i oposició al tractament de les dades. Les dades personals que es recullen només es tracten i se cedeixen amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, demanem als clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Propietat intel-lectual i industrial

El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel-lectual, dels quals Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. és titular o llicenciatari legítim.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de Servihabitat quan l'origen o la titularitat no li correspongui.

Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d'explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s'han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o fer una còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel-lectual o industrial de Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L..U. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U.

Es prohibeix, tret dels casos en què Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Servihabitat diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.servihabitat.com/, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de Servihabitat o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, Servihabitat és titular d'una llicència d'explotació exclusiva del nom de domini http://www.servihabitat.com/ i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d'aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.

Responsabilitats

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de Servihabitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Així mateix, Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixin mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de Servihabitat, tret que Servihabitat ho autoritzi expressament. No obstant això, Servihabitat es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar que al seu lloc web hi hagi continguts il-lícits i, en cas que s'assabenti efectivament d'aquests continguts, es compromet a eliminar-los o impedir-hi l'accés.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que s'ofereixen o es presten a través del portal de Servihabitat per part de terceres societats, persones, col-laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel-lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il-lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Servihabitat; (ii) intromissions il-legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Servihabitat; (iv) errors de seguretat o navegació produïts d'un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.